Фахові видання

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК


З історичних наук:

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Архіви України

Державна архівна служба України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного фонду

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

Бібліотечний вісник

Національна академія наук України,

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Військово-науковий вісник

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

Вісник аграрної історії

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Вісник Інституту археології

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Київського національного лінгвістичного університету

Серія «Історія, економіка, філософія»

Київський національний лінгвістичний університет

 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серія: Українознавство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Вісник Львівського університету. Серія: історична

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Маріупольського державного університету.

Серія: Історія. Політологія

Маріупольський державний університет

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Серія «Історія»

(Вісник Харківського національного університету

Серія: Історія)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Серія: історичні науки

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка

Воєнно-історичний вісник

Національний університет оборони України

Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Guileia: le messager scientifigue

Guileia: boletin cientifico

Gileja: dzienniknaukowy

Gileja: vedecky bulletin

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Гуманітарний вісник

Черкаський державний технологічний  університет

ЕМІНАК

ДП «Науково-дослідницький центр – «Лукомор’є», ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба  України» Інституту археології НАН України»

Етнічна історія народів Європи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зовнішні справи

Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України,

Державне підприємство – Журнал Міністерства закордонних справ України «Політика і час»

Інтелігенція і влада

Одеський національний політехнічний університет

Історична пам’ять

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Історичний архів. Наукові студії

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Історія та географія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Карпати: людина, етнос, цивілізація

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Китаєзнавчі дослідження

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців»

Література та культура Полісся

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Магістеріум

Magisterium

(Археологічні студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Мандрівець

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Матеріали до української етнології

Материалы к украинской этнологии

Маterials to Ukrainian Ethnology

НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Народна творчість та етнологія

Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Народознавчі зошити

Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України

Науковий вісник Дипломатичної академії України

Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Історичні науки

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія

Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет

Науковий вісник Ужгородського університету.

(серія: історія)

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Наукові записки  НАУКМА. Історичні науки

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки)

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Наукові записки з української історії

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

Наукові праці.

(серія: історія)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(історичні науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень»

Пам’ятки

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Переяславський літопис

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Питання історії науки і техніки

Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культури

Питання німецької історії.

Вопросы германской истории.

Fragen zur deutschen Gescichte

Questions of German history

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Праці Центру пам’яткознавства

Центр пам’яткознавства НАН України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Проблеми політичної історії України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

Сіверянський літопис

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Сторінки історії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Студії з архівної справи та документознавства

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Сумський історико-архівний журнал

Інститут історії України НАН України, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,

Національна спілка краєзнавців України

Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Східний Світ

The Word of the Orient

Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Сходознавство

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Україна дипломатична

Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Комунальне підприємство «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних підприємств», Громадська організація Історичний клуб «Планета»

Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість

Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України

Українознавство

Науково-дослідний інститут українознавства

Українська біографістика.

Biographistica ukrainica

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

Український історичний журнал

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Український селянин

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Харківський історіографічний збірник

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Часопис української історії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво «Книги - ХХІ»

Вчені записки Таврійського

національного університету

імені В.І.Вернадського, серія

«Історичні науки»

Ученые записки

Таврического национального

университета имени

В.И.Вернадского серия

«Исторические науки»

Scientific notes of Taurida

National V.I. Vernadsky

University series «Historical

Sciences»

Таврійський національний

університет імені В.І.Вернадського

Історико-політичні студії

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені

Вадима Гетьмана»

Науковий щорічник «Історія

релігій в Україні»

Львівський музей історії релігії,

Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М.С.

Грушевського НАН України,

Інститут філософії ім. Г.С.

Сковороди НАН України

Україна: культурна спадщина,

національна свідомість,

державність

Інститут українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України

 

З соціологічних наук:

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Наукові записки НаУКМА

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(соціологічні науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень»

Соціальні виміри суспільства

Інститут соціології НАН України

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Класичний приватний університет

Соціологічні студії

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Соціологія: теорія, методи, маркетинг.

Социология: теория, методы, маркетинг

Інститут соціології НАН України

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні, культурологічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін

Украинское общество: мониторинг социальных изменений

Ukrainian society: monitoring of social changes

Інститут соціології НАН України

Український соціум.

Украинский социум.

Ukrainian society

 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»,

ПВНЗ «Київський міжнародний університет»,

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Український соціологічний

журнал

Украинский социологический

журнал

Ukrainian sociological journal

Соціологічна асоціація України,

Харківський національний

університет імені В.Н.Каразіна

 

З філософських наук:

Sententiae

Вінницький національний технічний університет, Громадська організація «Український філософський фонд», Інститут філософії імені

Г. С. Сковороди НАН України

Versus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Актуальні проблеми філософії та соціології

Current Problems of Philosophy and Sociology

(серія Філософія)

Національний університет «Одеська юридична академія»

Антропологічні виміри філософських досліджень

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія

Національний авіаційний університет

Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника»

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені

Г. С. Сковороди «Філософія»

Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

(економічні науки)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Філософія. Філософські перипетії»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Philosophy. Philosophical peripetias»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Теорія культури і філософія науки»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Вісник Черкаського університету. Серія: філософія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії».

Всеукраинский научно-практический журнал «Директор школы, лицея, гимназии».

All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвитку

імені Миколи Пирогова»

Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Guileia: le messager scientifigue

Guileia: boletin cientifico

Gileja: dzienniknaukowy

Gileja: vedecky bulletin

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Гуманітарний часопис

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Запорізька державна інженерна академія МОН України

Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Магістеріум

Magisterium

(Історико-філософські студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Мандрівець

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наукове пізнання: методологія та технологія

ДВНЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського»

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія

 

Національний університет «Одеська юридична академія»,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

Міжнародний гуманітарний університет

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(філософські науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Наукові записки  НАУКМА. Філософія та релігієзнавство

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Національний університет «Острозька академія»

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(філософські науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень»

Неперервна професійна освіта: теорія і практика

Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка

Освітологія/Oświatologia

Київський університет імені Бориса Грінченка

Практична філософія

Благодійна організація «Центр практичної філософії», Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

Світогляд – Філософія – Релігія

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник

София. Гуманитарно-религиоведческий вестник

Sophia. Human and Religious Studies Bulletin

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Труди Київської Духовної Академії

Київська православна богословська академія Української православної Церкви Київського Патріархату

Українська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Університетська кафедра

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Філософія і політологія в контексті сучасної культури

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Філософська та релігійна антропологія

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Філософські обрії

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені . Г. Короленка

Філософські проблеми

гуманітарних наук

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

З політичних наук:

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Маріупольського державного університету.

Серія: Історія. Політологія

Маріупольський державний університет

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Питання політології»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Guileia: le messager scientifigue

Guileia: boletin cientifico

Gileja: dzienniknaukowy

Gileja: vedecky bulletin

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Держава і право

Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України

Зовнішні справи

Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України,

Державне підприємство – Журнал Міністерства закордонних справ України «Політика і час»

Науковий вісник Дипломатичної академії України

Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія

 

Національний університет «Одеська юридична академія»,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

Міжнародний гуманітарний університет

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(серія міжнародні відносини)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, НАН України

Наукові праці

(серія: політологія)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

(політичні науки)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень»

Політикус

Politicus

ДВНЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського»

Прикарпатський вісник НТШ (серія «Думка»)

Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет»

Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні, культурологічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди